fbpx

ПУБЛІЧНИЙ ДОГОВІР (ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ)

Цей Договір, в якому одна сторона ФОП Каменцов Геннадій Петрович, зареєстроване в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб  та фізичних осіб №20690000000009696 – підприємців в установленому чинним законодавством порядку та яке є платником єдиного податку (надалі – Виконавець), з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла дану пропозицію (надалі – Користувач), з іншого боку, далі разом — Сторони, а кожний окремо – Сторона, уклали даний Договір (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Виконавця, укласти з будь-яким Замовником Договір про надання послуг у сфері онлайн вивчення англійської мови. При замовленні та оплаті Послуг Виконавця, Користувачі приймають умови цього Договору про нижче наведене.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
1.1. За цим договором Виконавець зобов’язується надати повний доступ до матеріалів курсу з пошукової оптимізації “Parasite SEO Scaling: Free Platforms” шляхом отримання даних входу до адміністративної зони сайту https://affiliatecredo.com після купівлі доступу. На даний момент існує 2 курси в системі:
1.2. Курс "How to Turn Expired Domains into GOLD" - "Як перетворити прострочені домени на золото"
1.3. Куср "Parasite SEO Scaling: Free Platforms" - "Масштабування паразитної пошукової оптимізації на безкоштовних платформах". Клієнт сплачує доступ до курсу - це одноразова оплата яка надає доступ до усіх матеріалів кожного з курсів. Клієнт может оберати курс для купівлі, ціна окрема за кожний курс. Продавець також запезбечує підтримку сайту та відповідає на питання стосовно лекцій курсу, а також допомогає розібратися з його структурою та наповненням, проходженням курсу. Ніяких додаткових оплат не передбачено. Досту є постійним та забеспечується виконавцем. Завдяки цим курсам ви зможете розібратися в стратегіях і тактиках кожного з напрямків пошукової оптимізації та зможете просувати свої сайти та сторінки для їх подальшої монетизації за допомогою партнерських програм(affiliate programs).

1.4. Виконавець зобов’язується обслуговувати сайт та підтримувати його роботу та доступ до усіх матеріалів курсу(5 модулів, 30 уроків - відео та текстових).1.3. Користувач зобов’язується оплатити послуги відповідно до умов цього Договору.

2. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН 2.1. Виконавець зобов’язується:2.1.1. Надати Користувачеві послуги, передбачені пунктом 1 цього Договору.2.1.2. Оновлювати матеріали курсу та забезпечувати постійний доступ до сайту.2.1.3. Отримуючи доступ до персональних даних Користувача, не передавати і не розголошувати ці дані третім особам.2.2. Користувач зобов’язується:2.2.1. Провести оплату за послуги за цим Договором в розмірі і шляхом, встановленому розділом 3 цього Договору.2.2.2. Не передавати права та обов’язки за цим Договором іншим особам.2.3. Користувач має право:2.3.1. Доступу до внутрішньої WhatsApp групи в яку додаються користувачі курсу

3. ВАРТІСТЬ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ 3.1. Вартість доступу складає 2700 грн зі знижкою 50%, яку можна отримати на сторінці презентації курсу після підписки на розсилку3.2. Оплата за послуги за цим Договором проводиться Користувачем, шляхом внесення грошових коштів на розрахунковий рахунок за допомогою платіжного сервісу LiqPay.

4. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 4.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання зобов’язань за Договором лише за наявності вини. У разі порушення зобов’язань з вини однієї із сторін за цим Договором, ця сторона відшкодовує іншій стороні завдану шкоду у вигляді реального збитку.4.2. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання своїх зобов’язань, якщо це невиконання викликане обставинами непереборної сили згідно з чинним законодавством. Після закінчення дії таких обставин виконання сторонами своїх зобов’язань за Договором поновлюється.

5. УМОВИ РОЗІРВАННЯ ДОГОВОРУ5.1. Цей Договір може бути розірваний відповідно до чинного законодавства.5.2. При розірванні Договору внаслідок односторонньої відмови Користувача від його виконання, повернення сплаченої ним за грошової суми за доступ до курсу не здійснюється, оскільки зазначена грошова сума відноситься на компенсацію фактично понесених Виконавцем витрат на створення уроків, до яких користувач отримав доступ.

6. ДОДАТКОВІ УМОВИ 6.1. Термін дії договору дійсний протягом місяця з дня його укладення/оплати послуг.6.2. Відносини сторін, не врегульовані цим Договором, регламентуються чинним законодавством України.

7. РЕКВІЗИТИ ВИКОНАВЦЯ

ФОП Каменцов Геннадій Петрович

М. Київ, вул. Бережанська 18, кв. 91

ЄДРПОУ 2987203417, т.80504442829

Свідоцтво №20690000000009696  

р/р UA573052990000026007006202284 в ПФ Приватбанк

м. Києва, МФО 300711

Є платником єдиного податку

>